Portfolio - Nash Turley

Striped punch (Dodona adonira) feeding on turds

Striped punch Dodona adoniralepidopteranepal